R[fBO}jA 2́@a}R[h  


kژ^KƂ̑Ή֌Wl ij

2.1.14

whram@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.8.1, 2.8.1

2.1.15
hrrm@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.6.5, 1.8.1, 2.6.5
2.1.16
mam@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.8.1
2.1.17 mckbm@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.8.1
2.1.18
fonm@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.8.1
2.1.19
nsgm@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.8.1
     
2.2.1 sq@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.1, 2.1, 22
2.2.2 dc@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.2, 2.2
2.2.3 ota@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.4, 2.4
2.2.4 ogxr@•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.5, 2.5
2.2.5 us@•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1.7, 2.7), 22, 26
2.2.6 bv@•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1.7, 2.7)
2.2.7 mnsd@•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.7,2.7
     
2.3.1 osak@•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.1, (1.6), 2.1, 13.1, 22, 26
2.3.2 `k@•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23
2.3.3 tsk@•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26, t^4
     
2.4.1
bkr@••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.10
2.4.2

rg@•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.8.3, 2.8.3


  

Oy[W
2

ڎ
2006.3
2-02